Disclaimer

Toelichting bij registratie Wonderlijk gemaakt Basis, Voortgezet en Internationaal

Algemeen
Na registratie, krijgt de betreffende school een licentie op het gebruik van Wonderlijk gemaakt Basis, Voortgezet of Internationaal. Het inlogaccount mag alleen gebruikt worden door medewerkers van deze school ten gunste van de leerlingen van deze school.

Wonderlijk gemaakt levert het lesmateriaal digitaal. Het materiaal wordt periodiek geactualiseerd. Neem contact met ons op voor technische of inhoudelijke vragen.

Intellectueel eigendom en auteursrecht
Het eigendomsrecht van deze methode berust volledig bij Driestar educatief, zoals ook verwoord in de Algemene Voorwaarden (artikel 8). Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of anderszins openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Printen voor eigen gebruik is wel toegestaan.

Kosten en facturatie Wonderlijk gemaakt Basis
Bij de aanschaf van een licentie Wonderlijk gemaakt Basis ontvangt de school digitale toegang tot alle lessen, PowerPoints en achtergronddocumenten via: www.wonderlijkgemaakt.nl. Middels de jaarlijkse licentie blijft de school toegang houden tot de website, wordt de school betrokken bij tussentijdse evaluaties en ontvangt de school updates naar aanleiding van evaluaties of actuele ontwikkelingen.

a. Tariefmodel
Het tariefmodel van Wonderlijk gemaakt Basis bestaat uit twee componenten:
  • Een eenmalige investering in de vorm van een instaptarief. Via deze aanschaf worden een deel van de ontwikkelingskosten verrekend. Dit instaptarief is een bedrag dat afhankelijk is van het aantal leerlingen van de school, uitgaande van de meest recente door DUO vastgestelde 1-oktobertelling voorafgaand aan de aanmelding voor Wonderlijk gemaakt Basis.
  • Een jaarlijks bedrag dat betaald wordt voor het gebruik van de methode. Dit is een vast bedrag per school (jaarlijkse licentiekosten), eveneens afhankelijk van de door DUO vastgestelde 1-oktobertelling voorafgaand aan de aanmelding voor Wonderlijk gemaakt Basis. Zijn er mutaties in leerlingenaantallen, dan ligt het initiatief bij de school om dit door te geven per mail: wonderlijkgemaakt@driestar-educatief.nl.
De meest recente tarieven zijn hier te vinden.

b. Facturatie
Elk schooljaar zullen de kosten die voortvloeien uit deze overeenkomst gefactureerd worden. Er zal jaarlijks worden gefactureerd bij aanvang van het cursusjaar.

c. Duur van de licentie
De licentie heeft een looptijd van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging hiervan is mogelijk door voor 1 juni een mail te sturen naar wonderlijkgemaakt@driestar-educatief.nl. De opzegging zal dan ingaan per het nieuwe cursusjaar.

Kosten en facturatie Wonderlijk gemaakt Voortgezet
De kosten van Wonderlijk gemaakt Voortgezet staan in de webwinkel van Driestar educatief. Wanneer de methode wordt aangeschaft, volgt een eenmalige factuur.

Kosten en facturatie Wonderlijk gemaakt Internationaal
De kosten en facturatie van Wonderlijk gemaakt Internationaal worden door Driestar educatief afgestemd met betreffende klant.

Bekijk hier de algemene voorwaarden

How can I help you?

J.R. (Joël) Baas
International Office DCU
Team Wonderfully Made
Contact
is a product of:

Contact

Questions? Contact us.
© 2024 Wonderfully Made  - Disclaimer - Website created by Vanderperk Groep